Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

KreBul, o. p. s. má od ledna 2021 novou službu: Osobní asistence Prachatice

Osobní asistence je terénní sociální služba. Posláním služby je podpora a pomoc osobám při činnostech, které nemohou vykonávat sami.

Jedná se o jednoduché úkony v domácnosti, ale i doprovody do práce, do vzdělávacích zařízení, institucí/úřadů či na volnočasové aktivity.

Díky pomoci osobního asistenta se učí zvládat činnosti, které nemohou vykonávat samostatně a tím se učí žít plnohodnotný život ve svém přirozeném prostředí, nejčastěji tedy v domácím prostředí. Důraz je u nás kladen na přirozené začleňování do společnosti a umožnění účasti osob v maximální možné míře při aktivitách běžného života.

Jak to funguje?

Vyberete si naši organizaci, kontaktujte nás a vyptejte se na podmínky. Máte svobodnou volbu při rozhodování – různé organizace se liší rozsahem poskytované asistence, cílovou skupinou, finančním ohodnocením, ale i nároky na asistující.

Aktuální ceník osobní asistence - platný od 1. 1. 2021

Osobní asistence poskytnutá v pracovní den v rozsahu 2 a více hodin v kuse

 100 Kč/hod.

Osobní asistence, která trvá méně než 2 hodiny

 120 Kč/hod.

 

Pokud máte zájem o službu osobní asistence Prachatice, kterou provozuje KreBul, o. p. s., vyplňte a odešlete formulář žádosti o osobní asistenci na asistence@krebul.cz

(formulář v příloze)

V případě osobní návštěvy si, prosím, domluvte termín předem, aby se Vám mohl pracovník osobní asistence plně věnovat.

OBSAH SLUŽBY

Počet úkonů, které provádí osobní asistent, nemá vliv na výslednou cenu. Platba se odvíjí od času, který u Vás asistent stráví.

 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití – servírování, pokrájení stravy, nalití nápoje, podání či přidržení nádoby, pomoc při konzumaci, očista po jídle a pití

2. pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek - výběr a jednotlivé vrstvy oblečení dle počasí a povětrnostních podmínek.

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru - s použitím kompenzačních pomůcek, které klient používá nebo bez kompenzačních pomůcek s oporou osobního asistenta.

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík – s pomocí úchopových prvků na lůžku nebo vozíku při dodržování bezpečnosti klienta.

 

b) pomoc při osobní hygieně:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

2. pomoc při použití WC

 

c) pomoc při zajištění a s přípravou stravy:

 Pomoc při přípravě jídla a pití je určena pouze pro klienty

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí

2. nákupy a běžné pochůzky

 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení do vzdělávacího zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 

 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů – např. s ostatními organizacemi, s úřady apod.

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí – např. na poště, platby za služby spojené s domácností

 

Okruh osob, pro které je sociální služba určena:

Dospělí (od 18 let věku) a senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení či věku, a kteří žijí v regionu Prachaticka (ORP Prachatice).

 Cílové skupiny osobní asistence:

 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s jiným zdravotním postižením,
 • osoby s kombinovaným postižením,
 • osoby s mentálním postižením,
 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby se sluchovým postižením,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • osoby se zrakovým postižením,
 • senioři

 Služba není určena:

 • osobám hluchoslepým,
 • osobám se zdravotním postižením, kde se vyskytují psychiatrické poruchy, které jsou v akutní fázi nemoci,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje odborné zdravotní úkony (podání léků, aplikace injekcí, sondování apod.), pokud toto rodinní příslušníci nezajistí

 Cílem služby osobní asistence je:

 • podpora a pomoc osobám se zdravotním postižením a seniorům, vedoucí k jejich rozvoji, a to s ohledem na individuální možnosti a schopnosti jednotlivce,
 • podpora a pomoc těmto osobám s přirozeným začleňováním do společnosti,
 • zprostředkovat účast těchto osob při aktivitách každodenního života,
 • umožnit lidem se zdravotním postižením a seniorům v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života.

 

Místo poskytování

Všude tam, kde je potřeba – v domácnosti, v okolí bydliště (třeba na procházkách),  ve vzdělávacím zařízení, v zaměstnání a v ostatních zařízeních, při doprovodu např. k lékaři apod.

To vy si rozhodujete o tom, kdy, kde, v jakém rozsahu a jaké služby budete využívat!

Služba je poskytována pouze v rámci území správního obvodu ORP Prachatice (Obec s rozšířenou působností).

 

PROVOZNÍ DOBA

Provozní hodiny služby osobní asistence:

Pondělí – pátek: 8:00 – 13:00 a 15:00 – 18:00 hodin.

V ojedinělých případech a na základě předchozí domluvy je možné i mimo stanovené hodiny. Čas a četnost služeb je sjednán při podpisu smlouvy.

 

Kontakty

Název:                                    KreBul, o.p.s.

Sídlo:                                      Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice

IČ:                                           285 53 268

Registrace společnosti:         Krajský soud v Českých Budějovicích, Oddíl O, vložka 329

Statutární zástupce:             Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., ředitel

 

Název služby:                         Osobní asistence Prachatice

Místo poskytování služby/
kontaktní kancelář:              
Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice

Identifikátor služby:              3 236 653

Telefon:                                  728 576 381

 

09.02.2021
Formlulář
Smlouva

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2021 WebCreative.info
All rights reserved.