Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence

Osobní asistence

Kontakty Místo poskytování Provozní doba Informace o službě Osobní asistent Obsah služby Nakládání s osobními údaji klientů Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Kapacita a tým služby Příspěvek na péči Formuláře

Nakládání s osobními údaji klientů

 1.  KreBul, o. p. s. (dále jen „poskytovatel“) zpracovává povinné osobní údaje klientů a jejich zákonných zástupců nebo opatrovníků v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném pro výkon činnosti organizace poskytující sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
 2.  Zpracování osobních údajů poskytovatelem je upraveno vnitřním předpisem poskytovatele. Údaje jsou určeny pouze pro pracovníky poskytovatele, kteří je potřebují pro výkon své činnosti v rámci služby osobní asistence. 
 3.  Klient se zavazuje poskytovat úplné, přesné a pravdivé údaje související s poskytováním sociální služby osobní asistence. 
 4.  Poskytovatel zpracovává tyto osobní údaje klientů: 
  1. jméno, příjmení, titul, datum narození, údaj o pohlaví a o státní příslušnost; 
  2. adresu trvalého bydliště, adresu místa poskytování služby, doručovací adresu, telefonické a emailové kontakty. 
  3. údaje o stupni závislosti, zájmech, potřebách a přáních klienta v rozsahu nezbytném k rozhodnutí o poskytování služby osobní asistence, poskytnutí základního sociálního poradenství a poskytování služby osobní asistence; 
  4. údaje o obsahu, průběhu, hodnocení, místu a časovém rozsahu služby; 
  5. údaje o rizicích souvisejících v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění poskytování osobní asistence; 
  6. kontaktní údaje osob důležitých pro klienta – jméno, příjmení, telefonické a emailové spojení, druh vztahu ke klientovi; 
  7. bankovní spojení pro účely úhrad za služby. 
 5.  Pokud klient zjistí, že došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů, má právo se obrátit na poskytovatele, aby přijal opatření za účelem nápravy. Klient má právo doporučeným dopisem písemně zažádat poskytovatele o výmaz údajů a vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, zažádat o nahlédnutí do zpracovávaných osobních údajů, zažádat o opravu zpracovávaných osobních údajů a zažádat o převod zpracovávaných údajů jinému subjektu.

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2020 WebCreative.info
All rights reserved.